Porządek Walnego Zebrania Członków PCP – 25-05-2014, godz. 8.30, Księże Młyny

Porządek Walnego Zebrania
w dniu 24.05.2014r. godz. 8.30 w Księżych Młynach

 

1.Otwarcie Walnego Zebrania /powitanie zaproszonych gości/

2.Powołanie Przewodniczącego Walnego  Zebrania i Sekretarza Zebrania

3.Przyjęcie porządku Walnego Zebrania

4.Wybory Komisji :

a/mandatowo-skrutacyjnej

b/uchwał i wniosków

5. Sprawozdania :

a/ Zarządu Cechu za 2013r.

b/Komisji Rewizyjnej za 2013r.

c/ Sądu Cechowego za 2013r.

d/z działalności finansowej Cechu za 2013r

6.Zmiany w Statucie Cechu-dotyczące wymaganego wpisu

7.Wybory uzupełniające do Sądu Cechowego

8.Dyskusja.

9.Podjęcie uchwał w sprawach :

a/przyjęcia sprawozdania Zarządu

b/Komisji Rewizyjnej

c/Sądu koleżeńskiego

d/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego

10. Sprawy różne:

11.Wręczenie legitymacji i znaczków  członkowskich nowym członkom

12.Wręczenie odznaczeń.

13.Zakończenie Zebrania

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego