Porządek Walnego Zebrania w dniu 1 czerwca 2018 r. podczas trwającego XIII Zjazdu Naturoterapeutów

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 1 czerwca 2018 w Księżych Młynach

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.

3.Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej

b) uchwał i wniosków

5. Sprawozdania:

a) Zarządu Cechu za 2017 rok

b) Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

c) Sądu Cechowego

c) z działalności finansowej Cechu za 2017 rok.

6.Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Cechu.

b) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

c) przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

e) zatwierdzenie wniosków

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za 2017 rok

9. Wybory uzupełniające do Zarządu i Sądu Cechowego.

10. Wręczenie nagród i odznaczeń oraz znaczków członkowskich .

11. Zakończenie Walnego Zebrania.

                                                       Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego