Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo – uzupełniającego w dniu 29.06.2019 r. podczas trwającego XIV Zjazdu Naturoterapeutów

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej

b) uchwał i wniosków

5. Zatwierdzenie sprawozdań:

a) Zarządu Polskiego Cechu Psychotronicznego za 2018 rok

b) Komisji Rewizyjnej za 2018 rok

c) Sądu Cechowego

d) z działalności finansowej Polskiego Cechu Psychotronicznego za 2018 rok

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Sprawozdania Zarządu Cechu za 2018 rok

b) przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok

c) przyjęcia Sprawozdania Sądu Cechowego

d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego

e) zatwierdzenie wniosku dot. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza w Zarządzie Polskiego Cechu Psychotronicznego

f) zatwierdzenie wniosku dot. powołania na funkcję Sekretarza w Zarządzie Polskiego Cechu Psychotronicznego

8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiego Cechu Psychotronicznego za 2018 rok

9. Wręczenie znaczków członkowskich, odznaczeń i nagród honorowych

10. Zakończenie Walnego Zebrania