Porządek Walnego Zebrania w dniu 3 czerwca 2016 r. podczas trwającego XI Zjazdu Naturoterapeutów

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 3 czerwca 2016 roku o godz. 18.30 w Księżych Młynach

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania – powitanie zaproszonych gości.

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.

4. Wybory Komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej

b) uchwał i wniosków

5. Sprawozdania:

a) Zarządu Cechu za 2015 rok

b) Komisji Rewizyjnej za 2015 rok

c) Sądu Cechowego

d) z działalności finansowej Cechu za 2015 rok.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu

b) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

c) przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi

9. Wręczenie legitymacji i znaczków członkowskich nowym członkom.

10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Obecność członków jest obowiązkowa.

 Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego